JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vill du överklaga hovrättens dom eller beslut till Högsta domstolen?

Om du anser att hovrätten har dömt fel eller fattat ett felaktigt beslut och vill att domen eller beslutet ska ändras, måste du överklaga till Högsta domstolen. Här hittar du information om hur du gör för att överklaga.

Om du vill överklaga en hovrättsdom

Ett överklagande av en hovrättsdom ska alltid göras skriftligen. Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva en överklagad dom.

Prövningstillstånd meddelas endast om avgörandet kan bli vägledande för rättstillämpningen eller om det finns synnerliga skäl för prövning, till exempel att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Du kan läsa mer om skälen för att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd på sidan Allmän information om överklagande och prövningstillstånd på Högsta domstolens webbplats.

Överklagandet ska ställas till Högsta domstolen, men lämnas in eller skickas per post, e-post eller fax till hovrätten. Kontaktuppgifter till Hovrätten för Övre Norrland hittar du på sidan Kontaktinformation.

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som hovrätten har angett i den dom som du överklagar. Man har fyra veckor på sig att överklaga en hovrättsdom från den dag som domen meddelas. Någon tidsgräns gäller dock inte för klagan över

 • beslut om häktning
 • kvarhållande i häkte
 • tillstånd till restriktioner enligt 24 kap 5 a § rättegångsbalken
 • åläggande av reseförbud.

Ett överklagande ska innehålla följande:

 • Information om vilken dom du överklagar. Det vill säga hovrättens namn, målets nummer och datum för avgörandet.
 • Uppgift om vad i domen som du anser ska ändras.
 • Uppgift om varför du anser att domen ska ändras.
 • En redogörelse för de omständigheter som du anser motiverar att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd.
 • De bevis som du hänvisar till och information om vad varje bevis ska styrka. 

Högsta domstolens webbplats kan du även läsa om hur de handlägger ditt överklagande.

Om du vill överklaga ett hovrättsbeslut

De flesta av hovrättens beslut överklagas också till Högsta domstolen, på samma sätt som hovrättens domar. Tiden för överklagande är fyra veckor från dagen för hovrättens beslut, eller i vissa fall fyra veckor från den dag då den som vill klaga informerades om beslutet.

Vissa beslut måste du, för att få överklaga, snabbt anmäla att du är missnöjd med. Det gör du genom en så kallad missnöjesanmälan. En missnöjesanmälan kan göras antingen muntligen eller skriftligen. Om beslutet du är missnöjd med fattas vid en muntlig förhandling i hovrätten måste du genast anmäla ditt missnöje. I annat fall måste en muntlig anmälan göras inom en vecka från det att du har fått veta hovrättens beslut. Om du gör en skriftlig anmälan ska även den ha kommit in till hovrätten inom en vecka.

Om du anmäler missnöje inom rätt tid får du mer information från hovrätten om hur du överklagar.

Om du vill överklaga beslut som fattats enligt lagen om domstolsärenden 

Även så kallade domstolsärenden som har prövats av hovrätten kan överklagas. Tiden för överklagande är då tre veckor. Exempel på sådana ärenden är:

 • skuldsaneringsärenden
 • godmanskapsärenden
 • förvaltarskapsärenden
 • namnbyte
 • förordnande av boutredningsman
 • adoptionsärenden


 
Senast ändrad: 2015-04-10