JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vill du överklaga hovrättens dom eller beslut till Högsta domstolen?

Om du anser att hovrätten har dömt fel eller fattat ett felaktigt beslut och vill att domen eller beslutet ska ändras, kan du överklaga till Högsta domstolen. Information om hur man överklagar och vad överklagandet ska innehålla finns i en bilaga till hovrättens avgörande.

Om du vill överklaga en hovrättsdom

Ett överklagande av en hovrättsdom ska alltid göras skriftligen. Överklagandet ska ställas till Högsta domstolen, men lämnas in eller skickas per post, e-post eller fax till hovrätten. Kontaktuppgifter till Hovrätten för Övre Norrland hittar du på sidan Kontaktinformation.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva en överklagad dom. Prövningstillstånd meddelas endast om avgörandet kan bli vägledande för rättstillämpningen eller om det finns synnerliga skäl för prövning, till exempel att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Du kan läsa mer om skälen för att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd på sidan Allmän information om överklagande och prövningstillstånd på Högsta domstolens webbplats.

När senast ska överklagandet ha inkommit?

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som hovrätten har angett i den dom du överklagar. Man har fyra veckor på sig att överklaga en hovrättsdom från den dag domen meddelas. Någon tidsgräns gäller dock inte för klagan över

 • beslut om häktning
 • kvarhållande i häkte
 • tillstånd till restriktioner enligt 24 kap 5 a § rättegångsbalken
 • åläggande av reseförbud.

Vad ska överklagandet innehålla?

Ett överklagande ska innehålla följande:

 • Information om vilken dom du överklagar. Det vill säga hovrättens namn, målets nummer och datum för avgörandet.
 • Uppgift om vad i domen som du anser ska ändras.
 • Uppgift om varför du anser att domen ska ändras.
 • En redogörelse för de omständigheter som du anser motiverar att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd.
 • De bevis som du hänvisar till och information om vad varje bevis ska styrka.
 • Ditt namn, din adress och eventuell e-postadress samt telefonnummer. 

Om ditt överklagande gäller ett beslut av hovrätten att inte meddela prövningstillstånd, bör det av överklagandet till Högsta domstolen framgå både varför hovrätten borde ha meddelat prövningstillstånd och varför Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd.

Om du vill överklaga ett hovrättsbeslut

De flesta av hovrättens beslut överklagas också till Högsta domstolen, på samma sätt som hovrättens domar. Om hovrättens beslut inte kan överklagas finns uppgift om det i beslutet. Tiden för överklagande är fyra veckor från dagen för hovrättens beslut, eller i vissa fall fyra veckor från den dag då den som vill klaga informerades om beslutet.

Vissa beslut måste du, för att få överklaga, snabbt anmäla att du är missnöjd med. Det gör du genom en så kallad missnöjesanmälan. Missnöjesanmälan kan vara muntlig eller skriftlig. Om beslutet du är missnöjd med fattas vid en muntlig förhandling i hovrätten måste du genast anmäla ditt missnöje. I annat fall måste en muntlig anmälan göras inom en vecka från det att du har fått veta hovrättens beslut. Om du gör en skriftlig anmälan ska även den ha kommit in till hovrätten inom en vecka.

Om du anmäler missnöje inom rätt tid får du mer information från hovrätten om hur du överklagar.

Om du vill överklaga beslut som fattats enligt lagen om domstolsärenden 

Även så kallade domstolsärenden som har prövats av hovrätten kan överklagas. Tiden för överklagande är då tre veckor. Exempel på sådana ärenden är:

 • skuldsaneringsärenden
 • godmanskapsärenden
 • förvaltarskapsärenden
 • namnbyte
 • förordnande av boutredningsman
 • adoptionsärenden.

Mer information

På Högsta domstolens webbplats finns information om att överklaga och begära prövningstillstånd.

På Högsta domstolens webbplats kan du även läsa om handläggningen av ett mål i Högsta domstolen när prövningstillstånd har meddelats.


 
Senast ändrad: 2018-05-03