JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hovrättens organisation

Hovrättens sigill Foto: Stellan Wengelin

En hovrätt är indelad i avdelningar. Hovrätten för Övre Norrland har en dömande avdelning och en administrativ enhet.

Dömande avdelning

Den dömande avdelningen består av hovrättspresidenten, hovrättslagman­nen, åtta hovrättsråd, ett antal hovrätts­assessorer och andra adjungerade ledamöter samt en berednings­organisation.

Hovrättspresidenten är chef och ordförande för hovrättens dömande avdelning. Hovrättsråden är ordinarie domare. Hovrättsassessorerna är färdigutbildade domare som ännu inte fått ordinarie tjänst.

Beredningsorganisation

Beredningsorganisationen handlägger hovrättens brottmål och tvistemål fram till dess de är klara för avgörande. Ett hovrättsråd tjänstgör som beredningschef.

Utöver beredningschefen består beredningsorganisationen av samtliga hovrättsfiskaler och domstolshandläggare.

Hovrättsfiskalerna tjänstgör en kortare period vid hovrätt som ett led i sin domarutbildning. De bereder och föredrar mål och ärenden, gör rättsutredningar, föredrar remisser och tjänstgör som protokollförare vid förhandling.

Domstolshandläggarna sköter kallelser till förhandling och expediering av domar och beslut, tjänstgör som protokollförare vid förhandling, biträder med beredningen av mål och bereder delegerade mål på eget ansvar.  

Administrativ enhet

Vid den administrativa enheten handlägger man övergripande administrativa frågor som organisation, säkerhet, personal, ekonomi, information och IT. Till enheten hör:

  • arkiv
  • bibliotek
  • registrator
  • vaktmästeri

Chef för administrativa enheten är den administrativa direktören. Expeditionsvakterna på hovrättens vaktmästeri har ordningsvaktsförordnande. En bibliotekarie ansvarar för domstolens bibliotek. Biblioteket är inte öppet för allmänheten.

Hovrättspresident

Hovrättspresidenten är chef för hovrätten och ansvarar för verksamheten. Hovrätten för Övre Norrland har sedan dess tillkomst 1936 haft elva presidenter. Nuvarande hovrättspresident heter Erik Sundström. Han tillträdde den 3 april 2018.

Ledningsgrupp

I hovrätten finns en ledningsgrupp för samråd, planering, utveckling och uppföljning av verksamheten. Ledningsgruppen består av hovrättspresidenten, hovrättslagmannen, en av de vice ordförandena och den administrativa direktören.

Samverkansgrupp

I hovrätten finns en samverkansgrupp för diskussion och information mellan ledning och medarbetare om verksamhetsfrågor. I samverkansgruppen är alla personalkategorier representerade jämte hovrättspresident, administrativ direktör och fackliga ombud. Syftet med gruppen är att öka delaktigheten, motivationen, engagemanget och medinflytandet hos de anställda för att på så sätt skapa en bättre och effektivare verksamhet.

Nämndemän

I varje domkrets finns ett antal nämndemän. De är s.k. lekmannadomare - domare utan krav på juridisk utbildning. Nämndemännen väljs av landstingen i hovrättens domkrets på förslag från de politiska partierna. Hovrätten har för närvarande 33 nämndemän.

Du kan läsa mer om nämndemän på Nämndemännens riksförbunds webbplats (länken öppnas i nytt fönster).
Senast ändrad: 2018-04-13