JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

VD för bolag som anställt skogsarbetare från Kamerun inte skadeståndsskyldig för uteblivna löner

[2018-05-08] Hovrätten för Övre Norrland

Hovrätten för Övre Norrland har idag fastställt tingsrättens dom angående talan om skadestånd mot VD:n för ett aktiebolag som anställt arbetskraft för skogsplantering från Kamerun.

Under åren 2011–2012 har aktiebolaget rekryterat arbetare bland annat från Kamerun för skogsplantering. Bolaget försattes i konkurs 2014. Arbetstagarna begärde vid tingsrätten att aktiebolagets VD skulle förpliktas betala ersättning för deras obetalda löner och andra ersättningar.

Umeå tingsrätt lämnade i december 2016 arbetstagarnas talan utan bifall. Arbetstagarna överklagade tingsrättens dom till hovrätten.

Hovrätten fastställer nu tingsrättens dom. Hovrätten anser bland annat att de arbetstagare som tidigare träffat förlikningar och fått ersättning från bolaget inte har rätt till någon ytterligare ersättning, men att de övriga arbetstagarna lyckats bevisa att de har rätt till en viss ersättning för lön med mera från bolaget.

Enligt huvudregeln är den tidigare ägaren och VD:n inte ersättningsskyldig för bolagets skulder. Arbetstagarna har dock påstått att han är skyldig att ersätta dem, bland annat på grund av att han gjort sig skyldig till bedrägeri mot dem eller att han på liknande sätt uppträtt så kvalificerat otillbörligt mot dem att han ska tvingas betala sådan ersättning.

Hovrätten har kommit fram till att arbetstagarna inte lyckats bevisa att VD:n skulle ha begått något brott och att han därför inte kan anses vara skadeståndsskyldig på den grunden.

Hovrätten har även konstaterat att det som är bevisat om hur VD:n uppträtt inte är ett sådant kvalificerat otillbörligt handlande som krävs för att han ska bli skadeståndsansvarig. Inte heller kan han anses skadeståndsskyldig på den grunden att han skulle ha missbrukat aktiebolagsformen eller gjort en obehörig vinst.

- Utrymmet för att i andra fall än de som anges direkt i lag tvinga en tidigare företrädare för ett bolag att själv ersätta andra för bolagets skulder är mycket begränsat, konstaterar rättens ordförande, hovrättsrådet Hans Sundberg.

Senast ändrad: 2018-05-04

För mer information kontakta:

Hans Sundberg
Hovrättsråd, ordförande
070-541 77 10
hans.sundberg@dom.se

Katarina Brodin
Hovrättsråd, referent
090-17 20 25
katarina.brodin@dom.se

Målnummer:

T 87-17