JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kallad till rättegång

När en dom från tingsrätten har överklagats till hovrätten spelas i regel videoinspelningar upp som visar förhören med de personer som var med vid rättegången i tingsrätten. Ibland behöver fler frågor ställas eller någon ny person förhöras för att hovrätten ska kunna döma i målet. I dessa fall kallas förhörspersonerna till hovrätten.  

Kallelse till rättegång

Om du fått en kallelse till rättegång i hovrätten är det nödvändigt att du kommer till rättegången och berättar vad du har sett och hört.

För att bekräfta för hovrätten att du har fått kallelsen ska du skriva under och skicka in det svarsbrev som följer med kallelsen. Om hovrätten inte får en bekräftelse på att du har fått kallelsen kan det bli nödvändigt för hovrätten att skicka nya kallelser, antingen med post eller med en delgivningsman till din bostadsadress, din arbetsplats eller till något annat ställe som du vistas på. Du kan även bli kallad genom kungörelse i dagstidningar och Post- och Inrikes Tidningar (länken öppnas i nytt fönster), som publiceras på Bolagsverkets webbplats. Den som har kallats är skyldig att komma.

Man är skyldig enligt lag att vittna i domstol. Under rubriken Till vittne finns mer information.

Innan rättegången

Det är viktigt att du kommer i rätt tid till rättegången och till rätt plats, inte bara för att hovrätten ska döma rätt, utan också för att en rättegång kostar mycket pengar för samhället.

Hovrätten försöker planera rättegångarna så att ingen behöver vänta i onödan. Tyvärr går det inte att helt undvika väntetider, och förseningar förekommer då och då. Det händer också att vittnen måste kallas redan till rättegångens början trots att de kommer att höras först senare under rättegången.

Innan rättegången kan du sitta ner och vänta i hallen utanför rättssalarna. Om du vill vänta i ett enskilt rum så går det att ordna. Du väntar med att gå in i rättssalen till dess ditt mål ropas upp i högtalaren. Är du vittne ska du vänta till dess ditt namn ropas upp.

I hallen utanför rättssalarna finns det böcker, broschyrer och tidskrifter att läsa. Där finns också en kaffeautomat. Kontakta gärna receptionen om det är något du undrar över.

Hovrätten har kameraövervakning.

Om du är rädd för någon som kommer att närvara vid rättegången

Om du är rädd för någon som kommer att vara med vid rättegången – till exempel den åtalade i ett brottmål – och du ska höras om det brott som du har blivit utsatt för eller vittna i ett mål, bör du kontakta hovrätten i god tid före rättegången. Det kan du också göra om det finns andra orsaker till att du har särskilt svårt för att berätta när en viss person är närvarande. Hovrätten kan då bestämma att den person som du är rädd för inte får vara med under förhöret.

Om du hör dåligt

Det finns tre hörselkuddar i varje sal. Du måste ställa din hörapparat i T- eller MT-läge för att kunna använda den tillsammans med hörselkudden. Säg till ordföranden om du inte hör bra i salen.

Om du behöver en tolk

Om du som tilltalad, vittne eller målsägande behöver en tolk meddelar du detta i god tid till den domstolshandläggare som ansvarar för den rotel som målet tillhör. Roteltillhörigheten står för det mesta på kallelsen. Om du inte vet vilken rotel ditt mål tillhör kan du ange målnumret, vilket står i kallelsen, när du ringer eller mejlar till hovrätten, så får du hjälp att få tag på rätt person.

Om du behöver ett målsägandebiträde

Om du som målsägande hade ett målsägandebiträde i tingsrätten behöver du inte på nytt begära att få ett målsägandebiträde vid rättegången i hovrätten.

Om du inte hade ett målsägandebiträde i tingsrätten, men önskar att ha det vid rättegången i hovrätten, ska du skriva till hovrätten (dock inte via e-post) och begära att få ett målsägandebiträde. Om hovrätten ställer sig positivt till din begäran förordnar hovrätten ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde medför inga kostnader för dig utan han eller hon får betalt av staten.

Målsägandebiträdet, ofta en advokat, ska ta tillvara dina intressen som brottsoffer. Målsägandebiträde kan du få om du är målsägande och har blivit utsatt för till exempel sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott som kan ge fängelse för den som begått brottet. 

Om du behöver boende

Om du som målsägande eller vittne behöver ett boende under rättegången meddelar du detta i god tid till den domstolshandläggare som ansvarar för den rotel som målet tillhör. Roteltillhörighet står för det mesta på kallelsen. Om du inte vet vilken rotel ditt mål tillhör kan du ange målnumret, vilket står i kallelsen, när du ringer eller mejlar till hovrätten, så får du hjälp att få tag på rätt person. Boendekostnaden betalas av hovrätten.

Om du vill delta via videokonferens

Om du som målsägande eller vittne önskar delta genom videokonferens meddelar du detta till den domstolshandläggare som ansvarar för den rotel som målet tillhör. Rotelnumret finner du oftast i kallelsen. Om du inte har rotelnumret så anger du det målnummer som står på kallelsen, i växeln så kan de koppla dig vidare. Det är dock inte alltid som det är möjligt eller lämpligt med videokonferens och det är hovrätten som beslutar om det ska vara en sådan.

Om du inte kan närvara

Hovrätten kan bara godta vissa giltiga skäl till frånvaro, så kallat laga förfall. Laga förfall betyder att den som kallats har en giltig ursäkt för att inte komma till rättegången.

Exempel på laga förfall är

  • avbrott i allmänna kommunikationer
  • plötslig sjukdom (läkarintyg krävs regelmässigt)
  • någon annan hindrande omständighet som man inte kunde förutse.

Arbete eller semester räknas inte som laga förfall.

Om du inte kan komma till rättegången ska du ringa eller skriva till hovrätten och meddela detta. Den kallelse som du har fått gäller tills hovrätten meddelar något annat. Om du inte kommer till  rättegången kan den få ställas in. Detta innebär dock inte att den inte blir av, utan du och alla andra berörda blir kallade vid ett nytt tillfälle.

Om du uteblir utan giltiga skäl

Om du uteblir utan att ha giltiga skäl kan du bli skyldig att betala vite eller riskera att hämtas av polis. Den som uteblivit kan till och med få betala kostnader för dem som infunnit sig till rättegången.

Om du som tilltalad uteblir – utan giltiga skäl att utebli – och det enbart är du som har överklagat tingsrättens dom, förfaller överklagandet. Hovrätten kommer då inte att pröva målet, och tingsrättens dom står då fast. Överklagandet kan även förfalla om den tilltalade har kallats att komma personligen, men endast inställt sig genom ombud. Om den tilltalade haft laga förfall men inte kunnat meddela detta i tid kan målet återupptas på ansökan av den tilltalade.
Senast ändrad: 2016-01-29

Har du frågor?

Om det är något du undrar över inför rättegången kan du alltid kontakta hovrätten, antingen via telefon på 090-17 20 00 eller via mejl på hovratten.ovrenorrland@dom.se

Hovrätten kan dock inte ge någon juridisk rådgivning. Det är viktigt att domstolen är objektiv och opartisk, och därför kan hovrätten alltså inte tala om hur en viss lag ska tillämpas eller hur en juridisk process bör läggas upp.

Mer praktisk information hittar du under Kontaktinformation överst i vänsterspalten.