JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hovrättens kvalitetsarbete

På hovrätten är vår ambition att alla som ska delta i en rättegång ska få ett gott bemötande, bli lika behandlade och få bra information från hovrätten, både före och under rättegången. Detta är en del i vårt arbete att höja kvaliteten på vår verksamhet.

Bemötande

Brukarundersökning 2011

Som ett led i arbetet med att höja kvaliteten i hovrättens verksamhet behöver vi synpunkter från de personer som kommer till en rättegång. Under våren 2011 genomförde vi en brukarundersökning för att få svar på hur väl vi lyckas med vår ambition.

Några av hovrättens medarbetare genomförde under våren 2011 intervjuer med brukare av hovrätten, det vill säga med tilltalade, målsäganden och vittnen, som har varit med om en rättegång. Frågorna under intervjuerna handlade bland annat om den service som hovrätten har gett och om hur deltagarna upplevde rättegången.

De synpunkter som kom in under undersökningen kommer att ligga till grund för vårt arbete med att förbättra hovrättens verksamhet. Medverkan i undersökningen var givetvis frivillig och intervjuerna skedde enskilt utan att personuppgifter registrerades.

Projektledare för brukarundersökningen vid Hovrätten för Övre Norrland var tf. hovrättsassessorn Magnus Bygdemark. Han har sammanställt resultatet av undersökningen i en promemoria (Länken öppnas i nytt fönster).

Bemötandeseminarium 23 och 24 oktober 2014

Seminarium för anställda vid domstolarna i Västerbotten. Tema var kontakten med media. Innehöll bland annat övningar i att skriva pressmeddelanden och paneldiskussion med domare och journalister.

Metoden Intern och extern dialog

Den 9 april 2018 hade vi besök av konsulten Marie B. Hagsgård för att få stöd och inspiration för det systematiska kvalitetsarbetet på hovrätten. Hon redogjorde för hur man i sitt kvalitetsarbete kan använda metoden Intern och extern dialog.

Ett moment som ingår i den interna dialogen är medarbetarintervjuer. ›Några ur den egna personalen intervjuar övriga i domstolen om:

  • ›Vad som fungerar bra.
  • ›Vad som behöver förbättras.›
  • Hur man kan förbättra.

Därefter ska arbetsgrupper utifrån svaren och ledningens beslut om vad som ska prioriteras arbeta fram lösningar i större frågor.

Dialogmöten med advokater och åklagare

Synpunkter från åklagare och advokater i bemötandefrågor utgör ett värdefullt underlag för hovrättens kvalitets- och utvecklingsarbete. På hovrättens initiativ höll domstolarna i Västerbotten den 12 april 2018 ett dialogmöte med advokater, biträdande jurister och åklagare. Mötet ägde rum på Umeå tingsrätt. Den 6 september 2018 ordnade hovrätten tillsammans med domstolarna i Norrbotten ett motsvarande möte på Luleå tingsrätt.

Temat för dialogmötena var bemötande, jämställdhet och trygghet. Syftet med mötena var att deltagarna fritt skulle få lämna synpunkter på domstolarnas bemötande. Som ett led i domstolarnas arbete med jämställdhetsintegration skulle särskilt fokus ligga på jämställdhetsfrågor.

Föreläsning om härskartekniker 15 juni 2018

Jämställdhetsstrateg Helena Österlind från Klabböle konsult AB höll en föreläsning om härskartekniker för samtliga anställda vid hovrätten. Hon utgick från de fem härskartekniker som den norska socialpsykologen Berit Ås identifierade i mitten av 1970-talet: osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning samt påförande av skuld och skam.

Klarspråksarbete

Vi arbetar även med att förbättra språket i våra domar och andra dokument. Språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

Seminarium om domskrivning 25 oktober 2012

Domstolarna i Västerbotten träffades för att diskutera domskrivning. Man gick igenom ett antal domar och diskuterade domarnas struktur, språk, förståelse m.m. En rad förslag på förbättringar kom fram och de har sammanställts i promemorian Förbättrad domskrivning.

En språkvetare från Centrum för lättläst höll en inledande föreläsning och hon redogjorde även för sina iakttagelser om språket i domarna.

Seminarium om domskrivning 7 och 8 november 2013

Personal från samtliga domstolar i Västerbotten och Norrbotten träffades i Umeå för att ta fram gemensamma rekommendationer för domskrivning.

Klarspråksutbildning 4 september 2014

Utbildning i klarspråk för samtliga anställda. 

Mediekommunikation

Allmänheten får i stor utsträckning sin bild av domstolarnas verksamhet genom rapportering i media. Att rapporteringen är korrekt har betydelse för både mediernas och domstolarnas trovärdighet.

Medieträffar

Domstolarna i Västerbotten bjöd in representanter för länets större mediaföretag till ett samrådsmöte den 23 oktober 2018. Mötet ägde rum på Umeå tingsrätt.

Man tog upp frågor kring praktiska rutiner för att kunna förbättra det som fungerar mindre bra. Man tog bland annat upp utskick av domar, kontaktuppgifter för beställning av domar, publicering av pressmeddelanden, rutiner vid medialt uppmärksammade mål.

Organisationsförändringar

Från och med år 2014 är hovrättens domare indelade i grupper för handlingsmål respektive huvudförhandlingsmål. Avsikten med organisationsförändringen är att effektivisera målhanteringen i alla målkategorier genom specialisering.

Indelningen i grupper provades först under en försöksperiod i slutet av 2013. Då resultatet blev det önskade beslutade ledningsgruppen att permanenta förändringen.
Senast ändrad: 2019-01-09